တက္တူး

Posted on 1:13 AM by ၾကယ္ပန္းလူ

တက္တူး

အရိုးထိစြဲေအာင္ တက္တူးထိုးလိုက္တယ္

“မင္းကိုခ်စ္တယ္ဆိုတာ

သံသရာကို စိန္ေခၚလိုက္တာပဲ”


           
                                    ၾကယ္ ပန္း လူ

0 comments:

Post a Comment